Mừng hụt

Một du khách nước ngoài thứ 2000 đến thăm một thành phố. Trước khi lên máy bay về nước, một phóng viên đến phỏng vấn:

- Xin ông cho biết cảm tưởng về thành phố của chúng tôi?

- Cảm tưởng của tôi? Vâng, sau khi đến đây tôi rất lấy làm tiếc vì đã không đến thăm thành phố của các ông sớm hơn vài năm.

Phóng viên mừng quá:

- Cám ơn ngài! Nhưng vì sao vậy, thưa ông?

- Vì tôi chắc đường xá hồi ấy tốt hơn bây giờ nhiều.